Nhân vật xác chết của tài tử "Harry Potter" trong phim "Swiss Army Man" có "của quý" dựng đứng được dùng làm cột xem bói.