Những pha cản phá xuất thần trước ngưỡng cửa địa ngục

Những pha cản phá xuất thần – cứu thua trước ngưỡng cửa địa ngục

https://www.youtube.com/watch?v=XjWlGLw8wb4&list=UUpYWWGjf-Mvi6qVU-SR_j5w