Những pha cản phá xuất thần – cứu thua trước ngưỡng cửa địa ngục