Gần 4 tháng sau ngày rời từ ghế bình luận sang ghế nóng ở Mestalla, Gary Neville đã phải nói lời "từ biệt"...